خدمات ترجمه ادیب
دارالترجمه فارسی در ریچمند هیل

کیفیت، محرمیت، نرخ های منطقی و سرعت ارائه خدمات

Services

خدمات ترجمه

 • ترجمه شفاهی (در دادگاه و مطب پزشکان، ترجمه امتحان شفاهی آئین نامه رانندگی)

 • ترجمه گذرنامه، شناسنامه، اسناد ازدواج و مبایعه نامه

 • ترجمه گواهی نامه ها (از جمله، گواهی نامه رانندگی، سابقه رانندگی، عدم تخلف و سابقه بیمه، گواهی پزشکی و کارت واکسیناسیون)

 • ترجمه مکاتبات بازرگانی، تجاری و پزشکی

 • ترجمه متون عمومی و تخصصی (حقوقی، بازرگانی و صنعتی)

 • ترجمه ریزنمرات و مدارک دانشگاهی

خدمات کنسولی

 • امور مربوط به صدور، تجدید و المثنی گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی

 • امور مربوط به انواع وکالت نامه ها

 • امور مربوط به تجدید کارت اقامت

 • امور مربوط به فرم های دعوت نامه برای ویزای توریستی و بازدید فامیلی

 • امور مربوط به فرم های درخواست شهروندی