خدمات ترجمه ادیب
دارالترجمه فارسی در ریچمند هیل

کیفیت، محرمیت، نرخ های منطقی و سرعت ارائه خدمات

عباس قول بیگی

​​

مترجم رسمی کتبی و شفاهی

فارسی <-> انگلیسی

 

 (ATIO) مترجم رسمی عضو انجمن مترجمان کتبی و شفاهی استان انتاریو

 (IRB) مترجم معتمد هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا

 (CBSA) مترجم معتمد آژانس خدمات مرزی کانادا

 (CTTIC) مترجم وابسته به شورای مترجمین کانادا

adeebtranslations@gmail.com :پست الکترونیکی

abbas.gholbeigi@yahoo.ca                         

+1-647-877-2100 :تلفن

+1-647-519-7607 :تلفن همراه

1/4