خدمات ترجمه ادیب
دارالترجمه فارسی در ریچمند هیل

کیفیت، محرمیت، نرخ های منطقی و سرعت ارائه خدمات

دانشنامه ها

گواهی نامه ترجمه رسمی از انجمن مترجمان کتبی و شفاهی استان آنتاریو (ATIO)

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از آمریکا، ۱۳۵۸

لیسانس زبان انگلیسی با گرایش ترجمه و تدریس از ایران، ۱۳۵۳

سوابق حرفه ای (ترجمه کتبی و شفاهی)

  :زمان حال -۱۳۹۱

        خدمات ترجمه و کنسولی ادیب   

هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا   

انتشارات آموخته  

       

    :۱۳۶۲ - ۶۲

   موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی   

    
:۱۳۵۶ - ۵۶

موسسه تولید فیلم ایبکس   

​​

:۱۳۵۵ - ۵۶

 (DuPont) شرکت مهندسی ساختمانی براون اند روت، پیمان کار فرعی شرکت دوپانت 

:۱۳۵۳- ۵۵

   دانشکده زرهی، مرکز زرهی شیراز   

 

:۱۳۵۱ - ۵۳

سازمان جلب سیاحان ایران   

 

:۱۳۵۳- ۵۳

موسسه خیریه آموزشی ابابصیر اصفهان، مخصوص آموزش روشندلان